Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

JM AB (”JM”), org.nr 556045-2103 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress, 169 82  STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig

JM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med JM kommer du att lämna viss information till oss. JM får även personuppgifter från 3:e part för hantering av bostadshyreskontrakt och direktmarknadsföring och i vissa fall från din arbetsgivare som leverantör till JM. JM behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, ekonomiska uppgifter, etc.

Ändamål och Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

JM baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra lagliga grunder och för ett flertal ändamål som beskrivs nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som exempelvis att informera om, erbjuda och marknadsföra projekt, bostäder och bostadstjänster av intresse och från JM.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att exempelvis teckna, fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig och JM, eller mellan dig och bostadsrättsförening, eller dig som anställd.

I vissa fall kan JM ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bostadsrättslagen (1991:614), bokföringslagen (1999:1078), inkassolagen (1974:182) och aktiebolagslagen (2005:551).

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är när vi använder oss av samarbetspartners, direktmarknadsföring, vår hantering av intressenter samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice. JM behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att JM ska kunna ge dig som intressent uppdateringar om specifika projekt och kunna besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter samt att JM ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Direktmarknadsföring

JM kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för inbjudningar till visningar, mässor och event och – om du är VIP-kund – utskick av VIP information per post, e-post eller SMS fram till dess att du invänder mot att få direktmarknadsföring från oss. Utskick kan komma från JM eller andra bolag inom koncernen.
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av JM och dess olika koncernbolag. 

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, anlitade fastighetsmäklare, leverantörer ekonomisk och teknisk förvaltning av bostadsrättförening, försäkringsbolag, banker, företag som hanterar löner och molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

Myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag eller kollektivavtal, kommuner, kronofogdemyndighet och skattemyndighet.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och alla inom vår koncern samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår kundtjänst per telefon 020-731 731 eller e-post kundservice@jm.se