17.02.2022

JM@Home AB, org. nr 559091-8289, JM@Home värnar om din personliga integritet. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/ EG) (”GDPR”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person t.ex. namn, adress, fotografier och personnummer.

Den här informationen vänder sig till dig som är boende i en bostadsrättförening förvaltad av JM@Home, styrelsemedlem i en bostadsrättförening förvaltad av JM@Home, arbetssökande hos bolaget.

 

JM@Home är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter definierade enligt avsnitt fyra nedan och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

I sin roll som förvaltare av bostadsrättsföreningar behandlar JM@Home vissa uppgifter om dig som boende i en bostadsrättsförening och som styrelsemedlem i en

bostadsrättsförening. Bland de personuppgifter som JM@Home är personuppgiftsansvarig för finns även uppgifter som behandlas i samband med beställning och betalning av tjänster enligt bokföringslag (1999: 1078) och de uppgifter som behandlas i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här finns även information till dig som söker arbete hos JM@Home.

JM@Home har en verksamhet som avser ekonomisk och teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar i Sverige. Som förvaltare av en bostadsrättsförening arbetar JM@Home på uppdrag av bostadsrättsföreningen och har då rollen som personuppgiftsbiträde. Den som är personuppgiftsansvarig för bostadsrättsföreningens personuppgiftsbehandling är i dessa fall bostadsrättsföreningen.

För det fall vi är gemensamt personuppgiftsansvarig med en eller flera andra organisationer kommer vi nedan närmare berätta vi vad vi gör och vad den andra ansvarar för.

JM@Home ingår i en koncern där bolaget JM AB är koncernmoderbolag. JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, vars verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder. Vår verksamhet syftar till att erbjuda kunder en förvaltningstjänst bestående i teknisk och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen avser bland annat fastighetsskötsel, service av tekniska installationer, mark- och trädgårdsskötsel, snöröjning och trappstädning. Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hanterar JM@Home även kundens redovisning samt bistår med in- och utbetalningar hänförliga till kundens egen verksamhet (vilket är grunden till att JM@Homes verksamhet faller inom ramen för tillståndspliktiga betaltjänster). Närmare upplysningar om våra tjänster finner du på vår webbplats. Du finner även närmare information om JM ABs tjänster på deras webbplats.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (kallas ibland registerutdrag). Undantag från skyldigheten att lämna registerutdrag kan finnas. Ett exempel på det är när JM@Home genomför behandlingar som omfattas av 5 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vi kommer att rätta och radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen, de lagregler vi är skyldiga att följa och de avtal som vi ingått med dig som registrerad.

Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling (detta gäller när vi använt personuppgifter för marknadsföring, profilering eller tillämpat lagliga grunden intresseavvägning). När vi tillämpar de lagliga grunderna samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

För det fall du har några synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter förstås om du också berättar för oss vad du tycker, så vi kan rätta till felaktigheter och ta med synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Kontaktuppgifter Integritetsskyddsmyndigheten

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: imy@imy.se

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla kundservice@jm.se eller ringa 020-731 731.

Genom att du kommer i kontakt med oss på JM@Home kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

4.1 För dig som är i kontakt med tjänsteförsäljning

När du kommer i kontakt med vår tjänsteförsäljning behandlar vi följande uppgifter om dig.

Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, bankkontonummer.

 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att administrera betalning och felanmälningar.

 

Nödvändigt för att ingå och fullgöra ett avtal med dig som kund.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Personnummer hanteras som en del av betalningsadministrationen.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden inklusive den tid det tar att hantera en garanti eller liknande utfästelse enligt konsumenttjänstlag (1985:716). Betalningsinformationen lagras i sju år enligt bokföringslag (1999:1078).

Vi samarbetar med andra aktörer och har kommit överens om ”inbördes arrangemang”. Vill du veta mer om hur behandling av personuppgifter går till i samarbetet med JM AB kan du ta del av vårt inbördes arrangemang här.

4.2 Inom ramen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

När en bostadsrättsförening eller en samfällighet ansluts till oss som kund ska vi för att kunna utföra betaltjänster vidta åtgärder för kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt göra en bedömning av risken för att de medel vi kommer att hantera för kunds räkning kan utgöra ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fullständig kundkännedom vid varje tidpunkt är en förutsättning för att bibehålla en ingången avtalsrelation med kunden. Inom ramen för dessa åtgärder ska uppgifter om kundens företrädare (styrelseledamöter) inhämtas. Vidare behandlas i förekommande fall uppgifter om företrädares närstående och kända medarbetare för att utröna om det bland dessa finns status som s.k. ”person i politiskt utsatt ställning”. De personuppgifter som behandlas av oss inom ramen för denna process grundar sig på rättslig skyldighet. Kundkännedomskontroller sker både när affärsförbindelsen upprättas och löpande när förändringar sker i styrelsesammansättningen.

 

Vi kan behöva lämna uppgifter vidare till myndigheter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, kopia av id-handling, ekonomiska transaktioner, ekonomiska dokument, fackföreningsmedlemskap och politiskt engagemang, personuppgifter om lagöverträdelser, uppgift om närstående samt uppgift om kända medarbetare.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att ingå och löpande hantera kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till våra tjänster, administrera kundregister, skicka ut rapporter, genomföra kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, eller på liknande sätt för att uppfylla de skyldigheter som åligger oss enligt lag och andra författningar. Fullgörande av rättslig förpliktelse.

Allmänt intresse.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i fem år. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism kan handlingar och uppgifter bevaras under en längre tid än fem år. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år. Detsamma gäller för uppgifter och handlingar som ska förvaras enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847.

 

4.3 Klagomål avseende betaltjänster

JM@Home ska, såsom tillståndspliktigt betalningsinstitut, ha rutiner för att effektivt hantera och besvara klagomål i betaltjänstverksamheten. Vi behöver således behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och besvara ditt klagomål.

 

När du lämnar ett klagomål behandlar vi följande uppgifter om dig.

 

Namn, telefonnummer, personnummer, e-post, adress och bankkontonummer.

 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

 

För att hantera och besvara klagomål på tjänsten som tillhandahålls av JM@Home samt uppfylla JM@Home rättsliga skyldigheter gentemot tillsynsmyndighet. Fullgörande av avtal.

 

Fullgörande av rättslig förpliktelse.

 

Behandlingen baseras även på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att kunden har ett berättigat intresse av att klagomål hanteras på ett tillfredställande sätt.

 

Lagringstid: JM@Home genomför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver vi spara vissa uppgifter även efter en avslutad kundrelation.  Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifter i sju år (avseende bokföring), i fem år avseende skyldigheten att bevara uppgifter som förekommer i betaltjänstverksamheten respektive tio år (preskriptionstider).

 

4.4 Inom ramen för marknadsföring till bostadsrättsföreningar

För att kunna erbjuda våra produkter genomför vi marknadsföring till bostadsrättsföreningar.  Vid marknadsföring till bostadsrättsföreningar behandlar vi följande uppgifter om bostadsrättsföreningens företrädare.

Namn, telefonnummer, e-post och adress.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att ta tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden om våra tjänster. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring till dig om våra tjänster. Vill du inte ha marknadsföring från oss kan du avböja den och då kommer vi inte att fortsätta marknadsföra. Vi har även vägt in att marknadsföring nämns som exempel på berättigat intresse i GDPR.

 

4.5 Inom ramen för marknadsföring till privatpersoner

För att kunna erbjuda våra produkter genomför vi marknadsföring till privatpersoner. Vid marknadsföring till privatpersoner behandlar vi följande uppgifter om dig.

Namn, telefonnummer, e-post och adress.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att ta tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden om våra tjänster. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring till dig om våra tjänster. Vill du inte ha marknadsföring från oss kan du avböja den och då kommer vi inte att fortsätta marknadsföra.  Vi har även vägt in att marknadsföring nämns som exempel på berättigat intresse i GDPR.

 

Vid besök på vår hemsida kan det lämnas datakakor som sökmotorer såsom [Google, Bing och andra] kan använda för sina egna ändamål och som kan innefatta profilering. Det kan vara lämpligt att själv påverka vad de kan samla in, genom att varje person justerar de inställningar som finns i datorer, telefoner och annan mobil utrustning. Personuppgiftsansvaret hanteras i denna del inte av oss, utan av JM AB. Du kan läsa mer om hur JM AB behandlar dina personuppgifter på JM AB:s webbplats.

 

4.6 Vid fullgörande av rättsliga skyldigheter som bokföring, årsredovisning och skatteredovisning

Vid fullgörande av rättsliga skyldigheter rörande bokföring, årsredovisning och skatter behandlar vi följande personuppgifter:

Namn, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter, skatteuppgifter, löneuppgifter, uppgifter i verifikationer, uppgifter kopplade till centrala företrädare (styrelse och VD), övriga uppgifter vi behöver ta in i årsredovisning, bokföring och skattedeklarationer.

 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att fullfölja rättsliga skyldigheter rörande skatt, bokföring och årsredovisning (inklusive revision). Rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen, årsredovisningslagen samt skattelagstiftning.

 

4.7 För dig som söker arbete hos oss

För att vi ska kunna hantera ansökningar som den du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste JM@Home behandla vissa personuppgifter. När du söker arbete hos oss behandlar vi följande uppgifter om dig.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, fotografi, födelsedatum, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, CV, personligt brev, betyg, intyg och rekommendationsbrev samt utlåtande från referenspersoner.

 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

För att administrera rekryteringen till JM@Home. Nödvändigt för att ingå anställningsavtal.

Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse att ta emot och hantera en ansökan om anställning.

Rättslig förpliktelse: följa lagen om diskriminering (2008:567) och annan arbetsrättslig lagstiftning samt kollektivavtal.

 

 

Det är viktigt att du som sökande inte lämnar uppgifter som inte är relevanta för ansökan. Vid ansökan behöver du inte ange känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Du som söker jobb ska bara lämna personuppgifter om dig själv i personliga brev. Du behöver inte heller regelmässigt lämna betyg och referenser utan kan avvakta med det till vi ber om sådana handlingar. Om vi inhämtar referenser om dig kommer vi dela och motta personuppgifter i referenstagningen.

 

Lagringstid: två år enligt diskrimineringslagen (2008:567).

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av JM@Home och i förekommande fall av rättsvårdande myndigheter i de fall JM@Home anser att det finns skälig grund att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling. I sådant fall kommer personuppgifter rapporteras till Polismyndigheten och/eller Säkerhetspolisen.

Vidare kan personuppgifter delas med JM AB och andra mottagare när vi tillhandahåller tjänster inom ramen för vår affärsverksamhet. Vi har beskrivit hur detta går till i ett inbördesarrangemang där du också hittar uppgifter om kontaktpunkter.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för egen räkning, respektive för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, myndigheter, inkassobolag, revisorer samt våra kontrollfunktioner (funktion för riskkontroll respektive regelefterlevnad), få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Vi använder cookies på denna sajten. För mer information, besök Cookies på jm.se