Integritetspolicy för JM@home

JM-koncernen värnar om din personliga integritet. I våra integritetspolicyer hittar du all information om hur respektive JM-bolag behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg.

1. Inledning +

28.08.2021

JM@Home AB, org. nr 559091-8289, JM@Home värnar om din personliga integritet. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/ EG) (”GDPR”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person t.ex. namn, adress, fotografier och personnummer.

 

Den här informationen vänder sig till dig som är boende i en bostadsrättförening förvaltad av JM@Home, styrelsemedlem i en bostadsrättförening förvaltad av JM@Home, arbetssökande hos bolaget.

 

JM@Home är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter definierade enligt avsnitt fyra nedan och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

I sin roll som förvaltare av bostadsrättsföreningar behandlar JM@Home vissa uppgifter om dig som boende i en bostadsrättsförening och som styrelsemedlem i en

bostadsrättsförening. Bland de personuppgifter som JM@Home är personuppgiftsansvarig för finns även uppgifter som behandlas i samband med beställning och betalning av tjänster enligt bokföringslag (1999: 1078) och de uppgifter som behandlas i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här finns även information till dig som söker arbete hos JM@Home.

 

JM@Home har en verksamhet som avser ekonomisk och teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar i Sverige. Som förvaltare av en bostadsrättsförening arbetar JM@Home på uppdrag av bostadsrättsföreningen och har då rollen som personuppgiftsbiträde. Den som är personuppgiftsansvarig för bostadsrättsföreningens personuppgiftsbehandling är i dessa fall bostadsrättsföreningen.

 

För det fall vi är gemensamt personuppgiftsansvarig med en eller flera andra organisationer kommer vi nedan närmare berätta vi vad vi gör och vad den andra ansvarar för.

 

JM@Home ingår i en koncern där bolaget JM AB är koncernmoderbolag. JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, vars verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder. Vår verksamhet syftar till att erbjuda kunder en förvaltningstjänst bestående i teknisk och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen avser bland annat fastighetsskötsel, service av tekniska installationer, mark- och trädgårdsskötsel, snöröjning och trappstädning. Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hanterar JM@Home även kundens redovisning samt bistår med in- och utbetalningar hänförliga till kundens egen verksamhet (vilket är grunden till att JM@Homes verksamhet faller inom ramen för tillståndspliktiga betaltjänster). Närmare upplysningar om våra tjänster finner du på vår hemsida. Du finner även närmare information om JM ABs tjänster på deras hemsida.

2. Vem ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas? +

JM AB (org. nr 556045-2103) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt avsnitt 3 nedan och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Det gäller även i de fallen som du har kontakt med AB Borätt och Seniorgården AB.

JM Entreprenad AB (org. nr 556060-8837) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt avsnitt 4 nedan och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

3. Vilka uppgifter behandlar JM AB om dig och varför? +

Genom att du kommer i kontakt med oss på JM AB kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Vi har beskrivit vårt berättigade intresse i denna policy. Vill du veta mer om hur vi gjort intresseavvägningen kan du kontakta oss.

Kontakter i anledning av bostadsrätter, ägarlägenheter, m.m.

3.1 Försäljningsprocessen

När du kommer i kontakt med en mäklare genom oss, anmäler dig som intressent eller tecknar bokningsavtal med oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att du som intressent ska kunna få uppdateringar om specifika projekt och bli kontaktad av mäklare.  Samtycke.
För att teckna bokningsavtal med dig. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.

Lagringstid: Uppgifter som du lämnar som intressent lagras till dess att samtycket återkallas eller mäklarens uppdrag är slutfört. Uppgifter som behandlas för ändamålet bokningsavtal lagras under avtalstiden samt gallras därefter inom en tremånadersperiod.

3.2 För dig som köper en bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt och önskar projekteringsanpassningar eller tillval utöver standard behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, objektsadress, bostadsobjekt, objektnummer och namn på bostadsrättsförening.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att hantera och administrera projektanpassningar eller tillval. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under garantitiden för åtgärderna. Garantitiden varierar beroende på vilka åtgärder som vidtagits. Uppgifterna kan komma att sparas längre i den utsträckning det är nödvändigt på grund av eventuella rättsliga tvister.

3.3 För dig som köper en ägarlägenhet, småhus eller annan fastighet av oss

När du köper en ägarlägenhet, småhus eller annan fastighet av oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, objektsadress, bostadsobjekt, uppgifter om bank, lånelöfte, slutpris på objekt, bankkontonummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att hantera och administrera försäljningen samt inflyttning och tillträde. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att säkerställa att rätt person undertecknar avtal om köp och försäljning av ägarlägenhet, småhus eller annan fastighet. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att administrera samfälligheter för ägarlägenheter, småhus eller annan fastighet. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att publicera bilder och text för extern kommunikation t.ex. affärsutvecklingsrapporter. Samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under garantitiden, som är längst tio år. Vid garantibrist förlängs garantitiden med fem år för de delar som åtgärdats och uppgifterna kommer i dessa fall att sparas under tiden för den förlängda garantin. Uppgifterna kan komma att sparas längre i den utsträckning det är nödvändigt på grund av eventuella rättsliga tvister.

3.4 För dig som bor i en av våra hyresrätter eller hyr en lokal av oss

När du bor i en hyresrätt eller hyr en lokal från oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, objektsnummer, medborgarskap, civilstånd, eventuella hälsouppgifter som du som hyresgäst själv lämnar i löpande text (t.ex. uppgift om funktionsnedsättning eller sjukdom av relevans för bland annat projekteringsändringar), bankkontonummer, fotografier samt registreringsnummer för fordon, objektsadress och objektsnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera och hyra ut bostäder och lokaler samt dokumentera och hantera hyresavtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter). Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att avgöra turordning till ett visst hyresobjekt och utvärdera potentiella hyresgäster för bostäder eller lokaler. Nödvändigt för att ingå ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter).
För att hantera eventuell projekteringsändring i hyresobjektet och administrera teknisk förvaltning av hyresbostäder. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter).
För att administrera felanmälan från hyresgäster. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att distribuera hyresavier och information till hyrestagare. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att administrera avflyttning från hyresobjektet och avsluta hyresavtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter).
För att hålla kontakt med potentiella hyresgäster avseende bostadskö. Samtycke.
För att publicera bilder och text för extern kommunikation t.ex. affärsutvecklingsrapporter. Samtycke.

Lagringstid: Personuppgifter hänförliga till hyresavtal lagras i tio år från avtalstidens utgång. Resterande personuppgifter lagras fram tills avflyttning ur hyresrätten eller lokalen och gallras därefter inom en tremånadersperiod.

3.5 För dig som får en obetald skuld överlämnad till ett inkassobolag eller Kronofogden

När vi lämnar över en obetald skuld till ett inkassobolag eller Kronofogden behandlar vi följande uppgifter om dig.
– Namn, adress, telefon, e-post, personnummer samt uppgift om din skuld. Beträffande eventuella obetalda fordringar på bostadsrättsföreningar behandlar vi uppgifter om kontaktperson(er) för föreningen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att skicka eventuella obetalda hyror och kostnader för inredning till inkassobolag och Kronofogden. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att driva in eventuella obetalda fordringar på bostadsrättsföreningar. Intresseavvägning. Vårt intresse av att driva in fordringar.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden samt gallras därefter inom en tremånadersperiod. Uppgifterna kan komma att sparas längre i den utsträckning det är nödvändigt på grund av eventuella rättsliga tvister.

3.6 Inredningsköp

När du kommer i kontakt med oss inom ramen för leverans av inredningsköp behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefon, e-post, personnummer, organisationsnummer och hälsouppgifter (t.ex. uppgift om funktionsnedsättning eller sjukdom av relevans bland annat för inredningsval och projekteringsändring).

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund.

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera inredningsval genom inredningsmöte, avtalstecknande och genomförande av inredningsval. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att genomföra projekteringsändringar, följa upp och slutdokumentera inredningsval, inredningsmöte, avtalstecknande, genomföra inredningsval och överlämna kundfaktureringsunderlag. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter).
För att administrera fakturering och bokföring av fordran. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Nödvändigt för att uppfylla kraven i bokföringslagen (1999:1078) och i skattelagstiftningen. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att administrera betalning och inkassohantering. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Lagringstid: Avseende behandling av personuppgifter för betalning och inkassohantering lagras uppgifterna i 7 år efter att skulden har reglerats. För projekteringsändringar och uppföljning av inredningsval samt slutdokumentering av inredningsval lagras uppgifterna under garantitiden, längst i 10 år. Uppgifterna kan dock komma att sparas längre i den utsträckning det är nödvändigt på grund av eventuella rättsliga tvister. För administration av fakturering och fullgörande av bokföringsskyldighet och krav i skattelagstiftning lagras uppgifterna i 7 år enligt bokföringslagen. Uppgifter från inredningsmöten som behandlas med stöd av ditt uttryckliga samtycke raderas genast om du återkallar ditt samtycke.

3.7 För dig som är i kontakt med tjänsteförsäljning och kundtjänst

När du kommer i kontakt med vår tjänsteförsäljning och kundtjänst behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, bankkontonummer och hälsouppgifter (t.ex. uppgift om funktionsnedsättning eller sjukdom av relevans för hantering av felanmälan).

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera ärendehanteringssystem och genomföra NKI (Nöjd Kund Index) enkäter. Intresseavvägning. Vårt intresse av att hantera kundrelationer. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att ta emot felanmälningar från kunder. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Uttryckligt samtycke (för hälsouppgifter). Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att anordna informationsmöten och anordna särskilda event för köpare vid behov. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden samt gallras därefter inom en tremånadersperiod.

3.8 För dig som söker arbete hos oss

När du söker arbete hos oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, fotografi, nationalitet, födelsedatum, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, CV, personligt brev, betyg, intyg och rekommendationsbrev samt utlåtande från referenspersoner.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om personer som åberopas som referenspersoner eller som annars omnämns i samband med rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
I förhållande till dig som söker anställning: För att administrera rekryteringen till JM AB. Samtycke.
I förhållande till personer som omnämns i rekryteringsprocessen: För att administrera rekryteringen till JM AB, bland annat för att inhämta utlåtanden och omdömen om personer som är aktuella för rekrytering till JM AB. Intresseavvägning. Vårt intresse av att behandla anställningsansökningar, bland annat att inhämta omdömen om personer som kan bli aktuella för en anställning.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under två år i enlighet med skyldigheten att bevara underlag enligt diskrimineringslagen (2008:567). För tid därefter lagras uppgifterna till dess samtycke återkallas.

3.9 För dig som tar emot marknadsföring och kommunikation från oss

När du tar emot marknadsföring och kommunikation från oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att marknadsföra vår tjänst för VIP-kunder och andra potentiella kunder. Intresseavvägning. Vårt intresse av att marknadsföra vår VIP-tjänst.
För att administrera utskick till intressenter, inbjudningar till visningar, mässor och event och information om boförmåner. Vid vår första kontakt med dig tillämpas intresseavvägning. Vårt intresse av att tillhandahålla information om våra tjänster samt bjuda in till visningar, mässor och event. Därefter tillämpar vi samtycke som rättslig grund.
För att administrera vår tjänst uppringning Bostadscoach. Samtycke.
För att administrera utskick av tidningarna Seniorbonytt och JM-nytt. Intresseavvägning. Vårt intresse av att skicka ut tidningarna Seniorbonytt och JM-nytt.

Lagringstid: För bilder och text för extern kommunikation lagras uppgifterna i två år. Adresser som används för marknadsföringsändamål lagras i sex månader. Information för administration av JM-nytt lagras under max två år. I de fall vi grundar behandlingen på ditt samtycke upphör vi genast med behandlingen av dina personuppgifter om samtycket återkallas.

3.10 För dig som använder vår VIP-tjänst

När du använder vår VIP-tjänst behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera betalningsrutiner rörande VIP-medlemskap. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund.
För att skicka ut VIP-information och administrera utskick för förtursanmälan för VIP-kunder. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund. Samtycke (för personnummer).

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden och gallras därefter inom en tremånadersperiod.

Leverantörer till JM

3.11 Inköp

När du kommer i kontakt med oss inom ramen för inköp behandlar vi följande uppgifter:
– Kontaktuppgifter till leverantörens kontaktpersoner och underentreprenörers personal, organisationsnummer för enskilda näringsidkare, avropsorder, artikelnummer, leveransadress, bostadsobjekt, objektsnummer, byggprojekt, projektnummer, bilder och filmer från reklamationer, födelsedatum, fotografier, subjektiva omdömen vid utvärderingar avseende t.ex. uppfyllande av hållbarhetskrav och arbetsmiljökrav, uppgifter om referenspersoner, kreditupplysning och kontaktuppgifter till närmast anhöriga till leverantörens personal.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att teckna och förvalta ramavtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal (för leverantörer som är enskilda näringsidkare). Intresseavvägning (för leverantörer som är juridiska personer). Vårt intresse av att administrera ramavtal.
För att administrera avropsorder inom ramen för ramavtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal (för leverantörer som är enskilda näringsidkare). Intresseavvägning (för leverantörer som är juridiska personer). Vårt intresse av att administrera avropsorder inom ramen för ramavtal.
För att administrera och teckna andra typer av inköpsavtal än ramavtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal (för leverantörer som är enskilda näringsidkare). Intresseavvägning (för leverantörer som är juridiska personer). Vårt intresse av att administrera och teckna andra typer av inköpsavtal än ramavtal. Samtycke (för fotografier).
För att administrera intresseanmälan och leverantörsregister för potentiella leverantörer. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera potentiella leverantörer.
För att administrera leverantörsutvärdering efter utfört arbete. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera leverantörsutvärderingar.
För att administrera leverantörsfakturering. Intresseavvägning. Vårt intresse av att kontakta leverantörer för att administrera fakturering.
För att administrera inbjudan till informationsträffar med ramavtalspartners. Intresseavvägning. Vårt intresse av att upprätthålla kontakten med ramavtalspartners.
För att administrera anbudssammanställning och lagring av anbud. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera lämnade leverantörsanbud.
För att administrera marknadsbevakning. Intresseavvägning. Vårt intresse av att bevaka marknaden.
För att administrera sekretessavtal med företag och fysiska personer. Nödvändigt för att fullgöra avtal med fysiska personer. Intresseavvägning för att administrera sekretessavtal med företag. Vårt intresse av att administrera sekretessavtal med företaget.
För att föra listor över närmast anhöriga till personal hos leverantörer. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av kollektivavtal.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden och gallras därefter inom en tremånadersperiod.

3.12 Fastighetstransaktioner

När du kommer i kontakt med oss inom ramen för en fastighetstransaktion behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, e-postadress, personnummer, kopia av id-handling, organisationsnummer för enskild näringsidkare, bankkontonummer, fastighetsbeteckning, ekonomisk information och uppgifter i JM AB:s interna bedömningar.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera kontakt med kontaktpersoner hos fastighetsägare eller fysiska personer som är fastighetsägare inför potentiella förvärv. Intresseavvägning. Vårt intresse av att kontakta fastighetsägare inför potentiella förvärv.
För att administrera och fullgöra due diligence, klargöra avtalsförutsättningarna före ett förvärv och ingå avtal med anledning av fastighetsförvärv. Nödvändigt för att ingå och fullgöra ett avtal. Intresseavvägning (för behandling av uppgifter om kontaktpersoner). Vårt intresse av att administrera och genomföra fastighetstransaktioner. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att administrera köp och försäljning av fastigheter och hantera kontakten med företrädare för fastighetsbolag vid köp och försäljning av fastigheter. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Intresseavvägning (för behandling av uppgifter om kontaktpersoner). Vårt intresse av att administrera och genomföra fastighetstransaktioner.
För att administrera kontakt med kontaktpersoner hos konsulter och arkitekter avseende bl.a. utredning av fastigheter. Intresseavvägning. Vårt intresse av att hålla kontakt med konsulter och arkitekter nödvändiga för vårt arbete.
För att administrera kontakt med handläggare och kontaktpersoner hos kommuner med anledning av planmonopolet och relaterade lagkrav. Intresseavvägning. Vårt intresse av att hantera frågor avseende planmonopolet och relaterade lagkrav.
För att administrera bygglov för fastigheter och fastighetsförsäkring. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera bygglov för fastigheter och säkerställa att det finns en fastighetsförsäkring.
För att administrera överlåtelser, fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar samt arkivering för att under avtalsperioden kunna gå tillbaka till avtalet. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i tio år tills eventuella krav med anledning av fastighetstransaktionen inte längre kan framställas på grund av reglerna om allmän preskription enligt preskriptionslagen (1981:130). Uppgifterna kan dock komma att sparas längre i den utsträckning det är nödvändigt på grund av eventuella rättsliga tvister.

3.13 Projektledning och produktionsledning

När du kommer i kontakt med oss inom ramen för projekt- och produktionsledning behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Kontaktuppgifter till leverantörens kontaktpersoner, fotografier, organisationsnummer för enskild näringsidkare, subjektiva omdömen vid utvärderingar avseende t.ex. uppfyllande av säkerhetskrav och arbetsmiljökrav samt uppfattningar och åsikter från personer som t.ex. bor i närheten av en byggarbetsplats där JM AB arbetar.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera avtal. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal (för leverantörer som är enskilda näringsidkare). Intresseavvägning (för leverantörer som är juridiska personer). Vårt intresse av att administrera avtal.
För att administrera tidrapporter för anställda hos leverantörer. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera frågor rörande anställda hos leverantörer på våra byggarbetsplatser.
För att administrera register över närmast anhöriga till anställda hos leverantörer som arbetar på JM AB:s byggarbetsplatser. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse gentemot facket.
För att administrera uppfattningar och åsikter från personer som t.ex. bor i närheten av en byggarbetsplats som projekteras av JM AB. Intresseavvägning. Vårt intresse av att tillmötesgå utomstående vid genomförandet av byggproduktionen.

 

Ledning, Ekonomi och Juridik

3.14 Ekonomi, IR och VD

Inom ramen för ekonomi, IR och VD behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, bilder och namn på medarbetare, intressenter och kunder.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att följa krav från Nasdaq. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
För att administrera finansiell kommunikation till aktieägare, investerare och intressenter samt följa övriga krav från börsen. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Intresseavvägning vad gäller bilder i årsredovisningen. Vårt intresse av att använda bilder från bildbyråer i vår årsredovisning.
För att administrera utskick av pressmeddelanden till intressenter. Intresseavvägning. Vårt intresse av att göra utskick av pressmeddelanden.
För att kommunicera med analytiker. Intresseavvägning. Vårt intresse av att kommunicera nyheter till analytiker.
För att tillhandahålla finansiella rapporter till JM AB:s intressenter. Intresseavvägning. Vårt intresse av att kommunicera finansiella rapporter till intressenter.
För att säkerställa rätt firmatecknare vid avtalsskrivning. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att upprätthålla kontakter. Intresseavvägning. Vårt intresse av att upprätthålla kontakter.

Lagringstid: Uppgifter i finansiella rapporter lagras i tio år och resterande uppgifter gallras årligen.

3.15 Treasury och finans

Inom ramen för treasury och finans behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och körkortskopior.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För återbetalning m.m. till kund, leverantör, anställd eller tredje part. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att administrera fordran mot kund. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att administrera avtalsförhållandet med privatperson och enskild firma avseende säkerhet vid fordran. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under avtalstiden samt gallras inom en tremånadersperiod därefter. För att uppfylla krav på kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism lagras dock uppgifterna i fem år från de tidpunkter som anges i lagen.

3.16 Aktieägarförteckning

Om du äger aktier i JM AB behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och aktieinnehav.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att ha kunskap om vilka som har rätt att utöva aktieägares rättigheter och säkerställa att rätt aktieägare kallas till årsstämmor. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt aktiebolagslagen. Personnummer behandlas med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
För att tillhandahålla finansiella rapporter och beslutsunderlag inför bolagsstämma till JM AB:s aktieägare. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt aktiebolagslagen.

Lagringstid: Finansiella rapporter lagras i tio år. Uppgifter som behandlas för att ha kunskap om vilka som har rätt att utöva aktieägares rättigheter och kallas till årsstämmor lagras tre månader efter årsstämma och röstlängden arkiveras i enlighet med vad som krävs för klander av bolagsstämmobeslut i aktiebolagslagen.

3.17 Förteckning över personer i ledande ställning och loggbok

Inom ramen för vår hantering av förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående, transaktioner med JMs aktier samt loggbok över insiderinformation behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att kunna uppfylla kraven enligt Marknadsmissbruksförordningen att dels upprätta förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt Marknadsmissbruksförordningen.
För att kunna uppfylla kraven enligt Marknadsmissbruksförordningen att mottaga information från personer i ledande ställning och deras närstående om transaktioner med JMs aktier, konvertibler eller andra finansiella instrument. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt Marknadsmissbruksförordningen.
För att kunna uppfylla kraven enligt Marknadsmissbruksförordningen att upprätta loggböcker över insiderinformation och personer med insiderinformation. Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt Marknadsmissbruksförordningen. Personnummer behandlas vid upprättandet av loggböcker då det är ett lagkrav.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i fem år.

4. Vilka uppgifter behandlar JM Entreprenad AB om dig och varför? +

Genom att du kommer i kontakt med oss på JM Entreprenad AB kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Vi har beskrivit vårt berättigade intresse i denna policy. Vill du veta mer om hur vi gjort intresseavvägningen kan du kontakta oss.

4.1 Kunder (juridiska personer)

När du är kund hos JM Entreprenad AB behandlar vi följande uppgifter om dig i egenskap av kontaktperson:
– Namn, adress, telefonnummer och e-post.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera utskick för inbjudan till kundevent. Intresseavvägning. Vårt intresse av att informera om kundevent.
För att administrera NKI (Nöjd Kund Index). Intresseavvägning. Vårt intresse av att genomföra kundundersökningar.
För att administrera kundplaner avseende kontaktpersoner hos potentiella köpare. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera kundplaner avseende kontaktpersoner hos potentiella köpare.
För att administrera referensobjekt med referenspersoner (kunder) vid anbud. Intresseavvägning. Vårt intresse av att förmedla referensobjekt till kunder.
För att fullgöra avtal inklusive administrera garantier. Intresseavvägning. Vårt intresse av att fullgöra avtal och garantier.
För att administrera uppfattningar och åsikter från personer som t.ex. bor i närheten av en byggarbetsplats som projekteras av JM Entreprenad AB. Intresseavvägning. Vårt intresse av att tillmötesgå utomstående vid genomförandet av byggproduktionen.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under garantitiden samt tio år därefter. Uppgifter i form av uppfattningar och åsikter från sakägare och andra i anslutning till våra byggproduktioner lagras under produktionstiden och gallras inom en tremånadersperiod från färdigställande av produktionen.

4.2 För dig som söker arbete hos oss

När du söker arbete hos oss behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, fotografi, nationalitet, födelsedatum, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, CV, personligt brev, betyg, intyg och rekommendationsbrev samt utlåtande från referenspersoner.
Vi kan även komma att behandla uppgifter om personer som åberopas som referenspersoner eller som annars omnämns i samband med rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
I förhållande till dig som söker anställning: För att administrera rekryteringen till JM Entreprenad AB. Samtycke.
I förhållande till personer som omnämns i rekryteringsprocessen: För att administrera rekryteringen till JM Entreprenad AB, bland annat för att inhämta utlåtanden och omdömen om personer som är aktuella för rekrytering till JM Entreprenad AB. Intresseavvägning. Vårt intresse av att behandla anställningsansökningar, bland annat att inhämta omdömen om personer som kan bli aktuella för en anställning.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under två år i enlighet med skyldigheten att bevara underlag enligt diskrimineringslagen (2008:567). För tid därefter lagras uppgifterna till dess samtycke återkallas.

4.3 Marknadsföring och kommunikation

När du i egenskap av kontaktperson hos företag, kommun eller annan organisation tar emot marknadsföring och kommunikation från JM Entreprenad AB behandlar vi följande uppgifter om dig:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och yrkesbefattning.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Ändamålen Lagliga grund
För att administrera utskick av direktreklam, bland annat inbjudan till kundevent. Intresseavvägning. Vårt intresse av att informera om vår verksamhet.
För att hitta potentiella kunder att analysera och bearbeta. Intresseavvägning. Vårt intresse av att analysera potentiella kunder.
För att administrera prospektering och kundbearbetning i försäljningssyfte. Intresseavvägning. Vårt intresse av att sälja våra tjänster.
För att genomföra marknadsundersökningar och kundundersökningar. Intresseavvägning. Vårt intresse av att genomföra marknads- och kundundersökningar.
För att administrera anbudsarbete och referensprojekt. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera anbudsarbete och referensprojekt.
För att administrera material för säljmöten, utställning och mässor. Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera material för säljmöten, utställningar och mässor.
För att administrera utförare och leverantörer av produkter och tjänster i samband med marknadsföring. I förhållande till enskilda näringsidkare: Nödvändigt för att fullgöra ett avtal. I förhållande till kontaktpersoner hos leverantörer: Intresseavvägning. Vårt intresse av att administrera utförare och leverantörer av produkter och tjänster i samband med marknadsföring.
För att i kundvårdssyfte och marknadsföringssyfte dela inlägg på sociala medier såsom Linkedin med citat från kunder och egna anställda. Samtycke.

Lagringstid: Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål lagras i sex månader. Uppgifter som kommer från JM:s egna kund- och intressentregister lagras i enlighet med de lagringstider som gäller för dessa.

5. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? +

JM AB respektive JM Entreprenad AB kan komma att dela dina personuppgifter med JM@Home AB. Uppgifter kan även komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för egen räkning, respektive för JM AB:s eller JM Entreprenad AB:s räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, bostadsförmedlingstjänster, myndigheter, inkassobolag, mäklare och analysföretag få åtkomst till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling.

6. Överförs dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)? +

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter? +

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

8. Vilka regler gäller för hur länge dina personuppgifter sparas? +

Information om hur länge JM AB respektive JM Entreprenad AB sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt 3-4 ovan. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

9. Dina rättigheter +

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.
Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för sådana ändamål. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du återkallar ditt samtycke.
Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

10. Cookies +

Vi använder cookies på denna sajten. För mer information, besök Cookies på jm.se

11. Kontakta oss +

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla kundservice@jm.se eller ringa 020-731 731.