Alla ägarlägenheter ingår i en eller flera gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningens syfte är att underhålla och förvalta gemensamma utrymmen och byggnadsdelar. Föreningens styrelse väljs av fastighetsägarna i samband med årsstämma. En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att juridiskt skydda det gemensamma ägandet vilket innebär att föreningen också kan teckna avtal med exempelvis leverantörer och entreprenörer.

Bo i ägarlägenhet

Ägarlägenheter kan beskrivas som ”radhus på höjden” där varje enskild lägenhet utgör en egen fastighet. Som lagfaren ägare till en ägarlägenhet har du rättigheter och skyldigheter på samma sätt som för ett ägt radhus eller en villa. Alla ägarlägenheter ingår i en eller flera gemensamhets-anläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningens syfte är att underhålla och förvalta gemensamma utrymmen och byggnadsdelar. Föreningens styrelse väljs av fastighetsägarna i samband med årsstämma. En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att juridiskt skydda det gemensamma ägandet vilket innebär att föreningen också kan teckna avtal med exempelvis leverantörer och entreprenörer.

Årsavgift till samfällighet

De gemensamma byggnadsdelar och utrymmen förvaltas av samfälligheten och en avgift aviseras från samfälligheten som ska täcka bostadsägarens del av drift och underhåll av samfällighetens kostnader för byggnaden, gemensamma utrymmen och gemensamma funktioner. Avgiftens storlek bestäms av stämman och fördelning sker efter bostädernas andelstal. Avgiften betalas månadsvis, i förskott, fr o m tillträde. Mätning och debitering av värme, kall- och varmvatten sker individuellt för respektive lägenhet efter förbrukning. Du står själv för alla kostnader för din lägenhet.

Samfällighetsföreningen hanterar drift och underhåll av gemensamma utrymmen och byggnadsdelar enligt lantmäteriförrättning. Hissar och trapphus, tak och fasader, bärande konstruktioner, ledningar och avlopp är exempel på gemensamma delar som kräver gemensamma beslut och insatser. Frågor som rör den egna bostaden har samfälligheten däremot inga befogenheter över. Notera att samfällighetsföreningen äger rätt att utföra kontroller och underhåll av gemensamma funktioner även inom den egna bostaden.

Samfällighetsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring som täcker skador på byggnadens gemensamhetsanläggningar samt på alla ingående ägarlägenhetsfastigheter såsom skador förorsakade av utströmmande ledningsvatten eller brand. Fastighetsförsäkringen täcker skador på fast egendom (ex golv- och väggbeklädnad, sanitetsutrustning, köksinredning, vitvaror mm) men däremot inte skador för lös egendom.

Den gemensamma fastighetsförsäkringen bör kompletteras med någon typ av hemförsäkring som ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning för lös egendom i den egna ägarlägenheten. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vilka villkor som gäller för just din försäkring. Observera att endast ett fåtal försäkringsbolag har produkter som riktar sig specifikt mot ägarlägenheter.

Föreningen håller föreningsstämma före utgången av juni månad varje år. Föreningens medlemmar går då igenom årets verksamhet. Styrelsen presenterar årsredovisningen och därefter tar föreningsstämman beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder som kopplar till föreningens ändamål och syfte. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om hänskjuts till föreningsstämman. Vid stämman väljer medlemmarna styrelse och revisorer för det kommande året. Notera att föreningen endast hanterar frågor som rör gemensamma utrymmen och byggnadsdelar, dvs ej enskilda fastigheter.

Ägarbyte

Vid ägarbyte behöver du inget godkännande av föreningen, men det är viktigt att meddela förvaltaren och styrelsen att ett ägarbyte skett för att du ska slippa kommande avier av årsavgiften till samfälligheten. Ägarbytet registreras hos lantmäteriet efter ansökan om lagfart precis som för andra fastigheter.

Felanmälan

Kontakta Kundservice och gör en serviceanmälan, kontaktuppgifter (bifoga länk till anmäl serviceorder). Ägare av lägenhet anmäler fel i bostad och gemensamma utrymmen. Åtgärder i bostad bekostas av ägaren.

Andrahandsuthyrning

Vid uthyrning av ägarlägenhet är ägaren hyresvärd och hanterar själv ärenden som berör felanmälan, namnändring, nycklar & taggar samt porttelefon gentemot styrelsen för samfälligheten eller den utförare som styrelsen valt. Hänvisar till de rutiner som gäller för aktuell samfällighet.